Algemene Ledenvergadering 25 november 2014 Terug

De Algemene Ledenvergadering van vv Den Bommel vindt plaats op donderdag 27 november, om 21.00 uur. Het bestuur roept u op om de vergadering bij te wonen. Het is zaak dat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de vereniging en u heeft uw stemrecht. Niet geheel onbelangrijk bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met de toekomst van de vereniging. U STEM IS VAN BELANG!!! 

Er zijn wijzigingen in het bestuur. Jan Jaap Mast, Jan Klijn en Leen Geluk treden af.
Teo Lugtenburg wordt voorgedragen als bestuurslid.


Agenda:


1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2012 –2013

3. Behandeling financieel jaarverslag 2013 – 2014 en begroting 2014 – 2015 door de penningmeester.
    (De stukken liggen 7 dagen voor de vergadering, op verzoek aan het bestuur, ter inzage in de bestuurskamer.)
    Vragen kunnen worden gesteld bij punt 8.

4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie.

5. Bestuursverkiezing
    Periodiek aftredend en herkiesbaar is Huib Wolfert. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn Leen Geluk
    en Jan Klijn.
    Jan Jaap Mast heeft enige tijd geleden zijn bestuursfunctie neergelegd.

    Het bestuur stelt Teo Lugtenburg kandidaat voor een van de opengevallen plaatsen.
    Op voordracht van tenminste 3 leden kunnen tegenkandidaten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris
    tot aanvang van de vergadering.
    Bij het ontbreken van tegenkandidaten zijn de voorgedragen kandidaten automatisch gekozen.

6. Pauze

7. Terugblik en toekomst junioren, pupillen en kabouters door de jeugdcommissie

8. Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag en de begroting

9. Nieuwe ontwikkelingen, o.a. contributieverhoging

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter (ad interim)