Algemene Ledenvergadering 20 december 2018 Terug

                                         U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van vv Den Bommel,
te houden op donderdag 20 december in de kantine.

                                    AANVANG: 20.30 uur

Agenda:

1.  Opening door voorzitter

2.  Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2016-2017 en Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 12-07-2018

3.  Behandeling financieel jaarverslag 2017 - 2018 en begroting 2018 - 2019.
     (De stukken liggen 7 dagen voor de vergadering, op verzoek aan het bestuur, ter inzage
     in de bestuurskamer). Vragen kunnen worden gesteld bij punt 8.

4.  Verslag en verkiezing kascontrolecommissie

5.  Bestuursverkiezing
     Periodiek aftredend: Ton vd Made
     Maurice Bruggeman heeft aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie.
     Mogelijke tegenkandidaten kunnen op voordracht van tenminste 3 leden schriftelijk
     worden ingediend bij de secretaris tot aanvang van de vergadering. Bij het ontbreken van
     tegenkandidaten zijn de voorgedragen kandidaten automatisch gekozen.

6.  PAUZE

7.  Jeugdbestuur SJO DBF

8.  Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag en begroting.

9.  Nieuwe ontwikkelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter