Samenvatting Alg Ledenvergadering 02 december 2014 Terug

Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 27 november 2014

• Opening en welkom
Voorzitter Leen Geluk heet iedereen welkom.

• Goedkeuring notulen ALV d.d. 17 decmber 2013
De notulen van de vorige ALV worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd en vervolgens vastgesteld.

• Verkiezing en benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Leen Geluk (voorzitter) en Jan Klijn (algemeen).
Zie ook fotoboek voor foto's of klik hier.
Jan Jaap Mast is al enige tijd geleden terug getreden als bestuurslid.
Teo Lugtenburg is door het bestuur voorgesteld als kandidaat en omdat er geen andere kandidaten zijn dus automatisch gekozen.
Hierdoor komt het aantal bestuursleden op 5.
Er wordt gewezen op de openstaande functie van voorzitter.
Martijn Engels zal voorlopig de taken zo goed mogelijk invullen.

• Verslag van de kascommissie
Peter Hoendervangers, Ruud Maliepaard en Ron Klijn vormden dit jaar de kascommissie.
Peter en Ruud geven aan dat alles prima voor elkaar is.
Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid afgelopen seizoen.
De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Ruud Maliepaard, Ron Klijn en Henry Zwerus met Ricardo Olierook als reserve.

• Financiëel overzicht
Geen vragen vanuit de vergadering.

• Verslag Jeugdcommissie
Jack van Kouteren brengt verslag uit.
Hij geeft aan dat er sinds kort ook een F3 zevental ingeschreven is bij de KNVB.
Alle elftallen worden gesponsord voor de tenues, tassen etc.
De meeste jeugdelftallen zullen vanaf week 50 2x per week gaan trainen.
Daarnaast heeft de jeugdcommissie diverse moeders bereid gevonden om zaterdagochtend te helpen bij het draaien van bestuurskamerdiensten.
Het gaat dus de goede kant op met de jeugd.

• Ontwikkelingen
Zoals eerder aangegeven bestaat het bestuur nu uit 5 leden en wordt er een dringend beroep gedaan op de leden om erover na te denken zitting te nemen hierin.

De gevormde commissies zijn goed “bemand” en gaan zich steeds meer ontwikkelen.
De al een tijdje bestaande jeugd- en activiteitencommissie hebben het afgelopen seizoen zeer goed gefunctioneerd en zullen hun best doen dit het huidig seizoen weer te doen.

De sportverenigingen hebben te maken met aanzienlijke subsidiekorting. Ook zijn de kosten de laatste jaren gestegen.
Hierdoor ontkomen wij er niet aan om de contributie te verhogen.
Na wat aarzeling en discussie is door de vergadering besloten akkoord te gaan met een verhoging van € 2,- per maand voor de senioren en € 1,- per maand voor de junioren (>18jr). Deze verhoging gaat in per 1 januari 2015.

• Sluiting
Martijn Engels bedankt:
-Leen Geluk en Jan Klijn nogmaals voor de bewezen diensten;
-de aanwezigen voor hun inbreng